VVB

Welkom op deze pagina over de VVB! Hier lees je meer over de financiën van onze kerk en hoe je kunt helpen om alle rekeningen te betalen.

We hebben goud in handen. Samen kerk-zijn is van onschatbare waarde. Het kost ook geld. Daarom betalen we onze Vaste Vrijwillige Bijdrage. Zo houden we onze Proosdijkerk financieel gezond en kunnen we investeren in de toekomst.

 • Wat is VVB?
 • Waarom vraagt de kerk om geld?
 • Wat kan ik bijdragen?
 • Hoe kan ik bijdragen?
 • Wat kost de kerk?
 • Waarom stijgen de kosten?
 • Met hoeveel zijn we?
 • Wat geven we gemiddeld?
 • Hoe zit het met de belastingaftrek?
 • Hoe profiteer ik optimaal van belastingaftrek?

Wat is VVB?

VVB is een afkorting voor Vaste Vrijwillige Bijdrage. Iedereen die lid is van onze kerk, krijgt de vraag om een financiële bijdrage te leveren. Het woord ‘vast’ geeft aan dat hier niet een eenmalige gift wordt bedoeld, zoals bijvoorbeeld een collecte. In onze kerk vragen we om je bijdrage maandelijks te betalen. Het woord ‘vrijwillig’ geeft aan dat dit iets anders is dan contributie. We willen voorkomen dat geld een drempel vormt om lid te worden van onze kerk. We zullen je dus nooit dwingen om te betalen. Maar hieronder leggen we graag uit waarom je bijdrage nodig is.

Waarom vraagt de kerk om geld?

Veel mensen praten niet zo makkelijk over hun financiën. Wat ze verdienen, uitgeven en schenken vinden ze een privékwestie. Toch is het goed om als kerkleden het gesprek aan te gaan over geld. Om zaken goed te regelen in onze kerk, is er geld nodig. Dat gaat niet alleen over de salarissen van onze predikanten, kosters en jeugdwerker. Ook voor de onderhoud van het gebouw is geld nodig, net als voor de muziekinstallatie, het jeugdwerk, koffie etc.

Wat kan ik bijdragen?

Onze gemeente is bijna volledig afhankelijk van VVB. Om de kerkelijke lasten te kunnen dragen dient een belijdend lid gemiddeld €50,- per maand bij te dragen en een dooplid €5,- per maand. Voor een gezin met twee kinderen komt dit gemiddeld neer op €110,- per maand.

Voor gemeenteleden met een laag inkomen kan de gemiddelde bijdrage te veel zijn. Leden met een goed inkomen kunnen vermoedelijk meer missen dan het gemiddelde. We willen graag alle leden oproepen om na te denken over hun bijdrage.

Hoe kan ik bijdragen?

Uw bijdrage ontvangen wij bij voorkeur maandelijks, omdat onze uitgaven ook veelal maandelijks zijn. Het vaste rekeningnummer voor de bijdrage is NL 80 INGB 0000 9133 87. U kunt uw bijdrage op twee manieren aan ons overmaken:

 • Incasso: u machtigt de kerk om de VVB van uw rekening af te schrijven. Voor betaling per incasso moet u het machtigingsformulier invullen. Belangrijk is ook de handtekening, die is namelijk verplicht bij een machtiging.
 • Periodiek overboeken: u zorgt zelf voor de overboeking van uw VVB via internetbankieren of bank-app.

Wat kost de kerk?

De totale kosten van de kerk waren in 2021 €275.000. Voor 2022 hebben we €282.000 aan kosten als prognose. Voor 2023 worden de kosten fors hoger door gestegen energielasten en gestegen salarissen. In onderstaande tabel staan de meest recente kosten en uitgaven weergegeven. Uitgebreidere recente informatie over de kosten zijn te vinden in de jaarrekening, welke is op te vragen bij de penningmeester en te vinden in Scipio.

vvb.jpg#asset:1980

* Cijfers 2023 betreft de begroting

** Cijfers 2022 betreft de prognose

Ongeveer vijfenzestig procent van de jaarlijkse kosten zijn verbonden aan de traktementen (salaris) van de predikanten en de salarissen van de kerkelijk werker en koster. Voor de exploitatie van de kerk (energie, schoonmaak, verzekeringen, onderhoud) betalen we ongeveer tien procent van de kosten. Daarnaast dragen we jaarlijks per gemeentelid (zowel belijdend als dooplid) dertig euro af aan het landelijke kerkverband van de NGK. Deze inkomsten worden o.a. gebruikt voor de predikantenopleiding, toerusting en arbeidszaken. Dit is ook ongeveer tien procent van de totale kosten.

vvb2023.jpg#asset:1981

Waarom stijgen de kosten?

De grootste stijging van de jaarlijkse kosten komt door het indexeren van de salarissen van de kerkelijk werker en de koster en het traktement van de predikanten. Maar ook de kosten om het kerkgebouw in stand te houden stijgen elk jaar. Er is vooral een hele forse stijging in de energiekosten. Zoals is te zien in het begrotingsoverzicht worden onze kosten van 2023 fors hoger. Dat betekent dat we ook meer geld moeten binnen halen om alles te kunnen betalen. Op alle mogelijke manieren wordt bekeken hoe we zo zuinig mogelijk kunnen zijn, maar dat is niet genoeg. Er is meer geld nodig.

Met hoeveel zijn we?

De ledenaantallen van de Proosdij zijn na een paar jaar van afname nu stabiel rond de 940 leden. In 2022 zijn er in verhouding veel belijdende leden bijgekomen.

vvb2023-2.jpg#asset:1982

Wat geven we gemiddeld?

Als we kijken naar de gemiddelde benodigde bijdrage en de bijdrage die gemiddeld door belijdende leden wordt gegeven, dan zien we dat de oudere gemeenteleden gemiddeld meer bijdragen dan de jongere. De bijdragen verschillen van 10 euro per maand tot 250 euro per maand per belijdend lid. De meeste leden dragen op dit moment een bedrag bij van 40 euro per maand per belijdend lid.

Hoe zit het met belastingaftrek?

Giften aan onze kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Hiervoor geldt een drempelbedrag van één procent van uw belastbaar inkomen en een plafond van tien procent. Een voorbeeld: u heeft een belastbaar inkomen van €30.000 per jaar. U geeft maandelijks de gemiddelde bijdrage van €38,- aan de Proosdij. In totaal geeft u dan €456,- per jaar aan de kerk. Van dit bedrag is €156 (€456 – 1 procent van 30.000) aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, waardoor u geen belasting van 40,85 procent hoeft te betalen over dit bedrag van €156,-. U krijgt daarom ongeveer €63,- terug van de belasting.

Meer rekenvoorbeelden kunt u terugvinden via de website van de Belastingdienst.

Hoe profiteer ik optimaal van belastingaftrek?

Bij een normale gift geldt een drempelbedrag van één procent, maar als u een periodieke gift vastlegt, geldt deze drempel niet. Een voorbeeld: u heeft een belastbaar inkomen van €30.000 per jaar. U geeft maandelijks de gemiddelde bijdrage van €38,- aan de Proosdij. In totaal geeft u dan €456,- per jaar aan de kerk. U hoeft geen belasting van 40,85 procent te betalen over uw volledige gift van €456,-. U krijgt daarom ongeveer €186,- terug van de belasting.

Vroeger was een notaris nodig voor het vastleggen van een periodieke gift. Nu is een schriftelijke verklaring voldoende. Enige voorwaarde is dat u minimaal vijf jaar de gift moet geven om voor de volledige belastingaftrek in aanmerking te komen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst en de schriftelijke verklaring voor de Proosdij is hier te vinden.

Documenten