Stichting Oost Europacommissie (OEC)

1. Doel

De Stichting Oost Europacommissie NGK Ede heeft tot doel werkzaam te zijn voor noodlijdende christenen en gemeenschappen in economisch achtergebleven regio's, in het bijzonder in Oost-Europa. Dat gebeurt door het geven van geestelijke en materiële steun in de vorm van lectuur, kennis, apparatuur, financiële middelen en directe persoonlijke contacten.

2. Hulpverlening en relaties

De commissie begon haar werkzaamheden omstreeks 1970. Daarin gesteund door onze gemeente, gaf zij hulp door het geven van bijbels voor Roemenië en het sturen van voedselpakketten naar Rusland. Daarnaast gaf zij ondersteuning aan diverse Hongaarse en Roemeense gezinnen.

De hulpverlening richtte zich eerst op de gereformeerde kerk van Csabdi, een dorp dat ca. 40 kilometer ten westen van Budapest ligt. Omstreeks  1975 namen andere Nederlandse gemeenten de hulpverlening aan de gemeente in Csabdi over. In 1975 werd contact gelegd met de gemeente van Csányoszró in het zuiden van Hongarije.

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw verbeterde de situatie in Hongarije. De aandacht verlegde zich naar de hulpbehoevende en onder het communistisch bewind zwaar lijdende christelijke gemeenschappen in Roemenië.

In 1986 werd contact gelegd met de kerk van Valureni. De overwegend Hongaarse bevolking noemt het dorp Székelykakasd, afgekort Kakasd. Tot enkele jaren geleden was de hulp gericht op de zustergemeente in het dorp Valureni in Roemenië. Samen met deze zustergemeente is in 2012 contact gelegd met een tweede zustergemeente: Zápszony in Oekraïne.

De relaties met Kakasd en Zápszony zijn gericht op uitwisseling op geestelijk gebied en waar nodig materiële ondersteuning. 

De uitwisseling op geestelijk gebied krijgt  vorm door het onderhouden van contacten, het bezoeken van de zustergemeenten, jeugdreizen van en naar de zustergemeenten, het voeren van gesprekken, brieven, e-mails, en het sturen van (kinder)bijbels. 

Ook is er materiële ondersteuning. In Kakasd onder meer door medewerking aan de bouw van het gemeentecentrum, het Hollandhuis, aan de realisatie van een bakkerij en aan de bouw van een nieuw pastorie. Momenteel bestaat deze hulp vooral uit het sturen van kleding, het ondersteunen van ouderen,  het geven van kerstgeschenken aan de jeugd.

Bij het aangaan van de zustergemeente-relatie met Zápszony is afgesproken dat deze relatie zich met name richt op het geestelijk vlak. Behalve het sturen van kerstgeschenken naar de kinderen van Zápszony en een eenmalige inzameling van een bijdrage voor de bouw van de nieuwe pastorie is er op dit moment geen sprake van materiële hulpverlening.

Jaarlijks is er gemeenschappelijk overleg met de drie zustergemeenten. Daarin zoeken we  gezamenlijk welke mogelijkheden er zijn om de wederzijdse relatie te verdiepen, te verbreden en te versterken. Verdiepen door het versterken van de geestelijke dimensie van de relatie.  Verbreden door het evenwichtig uitbouwen van de relatie met Kakasd en Zápszony Verbinden door het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden van de NGK Ede (De Pelgrim en De Proosdij) bij de zustergemeenten.

3. Organisatie OEC

a. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 7 bestuursleden met voor ieder bestuurslid ook een of meer specifieke taken: Naam

  • Peter van 't Hoog voorzitter, uitwisseling en contacten (0318) 64 54 99
  • Marieke Alta secretaris (0318) 65 32 42   
  • Hylkje Algra penningmeester fondswerving 06-17 83 00 26
  • Joannet van Breemen jaarlijkse kerstactie
  • Leonie de Graaf jeugdreizen 06-22 67 07 94
  • Jan Willem de Nooy materiële steun en transporten (0318) 64 24 54
  • Herman Gerritsen communicatie, vice voorzitter (0318) 61 24 99

4. Financiën

Voor de hulp zijn we financieel volledig afhankelijk van giften. Als u of jij wilt bijdragen aan het werk van de OEC dan kan dat door het overmaken van een gift op bankrekening nummer NL73 INGB 0009 5190 62 t.n.v. de Stichting Oost Europacommissie NGK  te EDE.

Onze stichting is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Daardoor kunnen, afhankelijk van de persoonlijke situatie, de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

5. Kledinginzameling

Iedere laatste zondagochtend van de maand, vlak voor en na de kerkdienst, is er gelegenheid om bij de kindercrèche-ruimte van de Proosdijkerk schone en hele kleding in te leveren. Resttextiel mag ook als dat als  'lompen' is gemerkt.

6. Meedoen

Vindt u of jij het werk van de OEC belangrijk en daaraan meedoen of helpen? Dat stellen wij erg op prijs. Neem in dat geval contact op ons. We zoeken dan graag samen naar de manier waarop dat het beste kan!

7. Informatie

Vragen of opmerkingen over het werk van onze commissie of u meer informatie over de beide zustergemeenten? Neem dan contact op met onze secretaris Marieke Alta, e-mail  oec@ngkede.nl 

Documenten