Stichting Oost Europacommissie (OEC)

1. Doel

De Stichting Oost Europacommissie NGK Ede heeft tot doel werkzaam te zijn voor noodlijdende christenen en gemeenschappen in economisch achtergebleven regio's, in het bijzonder in Oost-Europa. Dat gebeurt door het geven van geestelijke en materiële steun en door directe persoonlijke contacten.

2. Hulpverlening en relaties

De commissie gaf vanaf het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw hulp door het sturen van bijbels voor Roemenië en voedselpakketten naar Rusland. Daarnaast steunde zij verschillende Hongaarse en Roemeense gezinnen.

De gereformeerde kerk van Csabdi, een dorp ca. 40 kilometer ten westen van Budapest, was de eerste gemeente die hulp kreeg. Dat werd omstreeks 1975 afgebouwd. Andere Nederlandse gemeenten bleken ook steun aan Csabdi te verlenen. Vanaf 1975 werd contact gelegd met de gemeente van Csányoszró in het zuiden van Hongarije. Die gemeente werd geholpen met geld en geestelijke lectuur.

In het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw verbeterde de situatie in Hongarije. De aandacht verlegde zich naar de onder het communistischregime zwaar lijdende christelijke gemeenschappen in Roemenië.

In 1986 werd contact gelegd met de kerk van Valureni. De overwegend Hongaarse bevolking noemt het dorp Székelykakasd, afgekort Kakasd. In nauw overleg met deze zustergemeente is in 2012 contact gelegd met de gereformeerde kerk in Zápszony in Oekraïne.

De relaties met Kakasd en Zápszony zijn gericht op uitwisseling op geestelijk gebied en waar nodig materiële ondersteuning.

De uitwisseling op geestelijk gebied krijgt vorm door het onderhouden van contacten, het bezoeken van de zustergemeenten, jeugdreizen van en naar de zustergemeenten, het voeren van gesprekken, brieven, e-mails, en het sturen van (kinder)bijbels.

Ook is er materiële ondersteuning. In Kakasd onder meer door medewerking aan de bouw van het gemeentecentrum, het Hollandhuis, aan de realisatie van een bakkerij en aan de bouw van een nieuw pastorie. Momenteel bestaat deze hulp vooral uit het ondersteunen van ouderen, het geven van kerstgeschenken aan de jeugd.

Bij het aangaan van de zustergemeente-relatie met Zápszony is afgesproken dat deze relatie zich met name richt op het geestelijk vlak.

Jaarlijks is er gemeenschappelijk overleg met de drie zustergemeenten. Daarin zoeken we gezamenlijk welke mogelijkheden er zijn om de wederzijdse relatie te verdiepen, te verbreden en te versterken.

Verdiepen door het versterken van de geestelijke dimensie van de relatie.

Verbreden door het evenwichtig uitbouwen van de relatie met Kakasd en Zápszony

Verbinden door het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden van de NGK Ede (De Proosdij en De Pelgrim) bij de zustergemeenten.

Over een halve eeuw contacten van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Ede met Oost Europa schreef Herman Gerritsen het boek “Ongekende Wegen”. Belangstelling daarvoor? Neem dan contact op met Herman, tel. (0318) 61 24 99.

Ongekende-wegen.jpg#asset:1849


3. Organisatie OEC

a. Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende 7 bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft ook een of meer specifieke taken:

  • Oene Sierksma voorzitter, uitwisseling en contacten
  • Mattanja Metz, secretaris
  • David van de Pol penningmeester
  • Joannet van Breemen, reizen
  • Henk-Jan van der Veen, materiële steun en transporten
  • Kati Gerritsen, kerstactie
  • Herman Gerritsen communicatie, vice voorzitter


4. Financiën

Voor de hulp zijn we financieel volledig afhankelijk van giften. Als u of jij wilt bijdragen aan het werk van de OEC dan kan dat door het overmaken van een gift op bankrekening nummer NL73 INGB 0009 5190 62 t.n.v. de Stichting Oost Europacommissie NGK te EDE.

Onze stichting is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Daardoor kunnen, afhankelijk van de persoonlijke situatie, de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

5. Meedoen

Vindt u of jij het werk van de OEC belangrijk en daaraan meedoen of helpen? Dat stellen wij erg op prijs. Neem in dat geval contact op ons. We zoeken dan graag samen naar de manier waarop dat het beste kan!

6. Informatie

Vragen of opmerkingen over het werk van onze commissie of u meer informatie over de beide zustergemeenten? Neem dan contact op met onze secretaris Mattanja Metz, mattanja1204@hotmail.com.

Documenten